تابش طبیعی آفتاب ارزانترین منبع تامین نور مورد نیاز رشد گیاهان است با این وجود زمان هایی است که نور طبیعی کمی در دسترس بوده که نمونه آن نور رشد مورد نیاز در فصل زمستان است. در این حالت، نور مصنوعی تکمیلی، مورد نیاز میباشد

تابش طبیعی آفتاب ارزانترین منبع تامین نور مورد نیاز رشد گیاهان است با این وجود زمان هایی است که نور طبیعی کمی در دسترس بوده که نمونه آن نور رشد مورد نیاز در فصل زمستان است. در این حالت، نور مصنوعی تکمیلی، مورد نیاز میباشد که لازم است دو نیاز مهم را برآورده کرد :

1) منبع نوری مصنوعی بایستی با راندمان بالا باشد (یعنی مقدار انرژی نوری در دسترس بخش عمده ای از انرژی مصرفی لامپ را تشکیل دهد)

2) طیف نوری لامپ ترکیب متناسبی را دارا باشد.

یک لامپ منشاء تشعشع امواج الكترومغناطیسی است که نور (Light) تنها بخش کوچکی از آن را شامل میگرد. این تشعشع در واقع یک نوسان با طول موج خاص می باشد. به عنوان مثال ماوراء بنفش (UV) و تشعشع گاما طول موج "کوتاه" تا "خیلی کوتاه" دارند در حالی که نور مادون قرمز (IR) و امواج رادیویی طول موج بسیار بیشتری دارند. همانطور که بیان گردید تنها بخش کوچکی از این طیف را نور مرئی تشکیل میدهد که دارای طول موجی در حدود 3۸۰ تا ۷۸۰ نانومتر بوده و شدت آن بر مبنای حساسیت چشم انسان با واحد لوکس بیان میگردد.

تنها بخشی از این نور مرئی که در محدوده 4۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است در پدیده فتوسنتز (Assimilation) گیاهان تأثیر دارد (که به آن محدوده PAR میگویند). سرعت فتوسنتر با تعداد ذرات نوری (فتون) که در زمان مشخص به گیاه میرسند تعیین میشود شدت این "نورسبز" (نور در محدوده PAR) با واحد تعداد فتونها در واحد متر مربع در واحد زمان بیان میشود mmol/m2/s-1 ، مول = عدد آووگادرو= 6.023X1023).

واحد لوکس را میتوان با ضریبی که بسته به نوع لامپ یا منبع نوری دارد به واحد mmol/m2/s-1 تبدیل نمود. به عنوان مثال هر ۱۰۰۰ لوکس نور طبیعی معادل mmol/m2/s-1 19میباشد در حالی که ۱۰۰۰ لوکس نور یک لامپ پر فشار بخار سدیم ( PHILIPS MASTER SON-T PIA Green Power) حدوداً معادل mmol/m2/s-1 و ۱۰۰۰ لوكس نور لامپ متال هالوژن (PHILIPS-MASTER HPI -T Plus)معادل 14mmol/m2/s-1 است.

نکته مهم در هنگام استفاده از منبع مولد نور مصنوعی برای رشد گیاه این هست که تا حد امکان نور ایجاد شده در محدوده "PAR" باشد.

ادامه مطلب را در این مقاله بخوانید: https://sepidsazeh.com/fa/article/64c4bc3882a3a