ذرت در واقع یک گیاه گلخانه ای نبوده و حتی در تابستان هم نیاز نوری آن به طور کامل برآورده نمیشود (به اشباع نمیرود).

ذرت در واقع یک گیاه گلخانه ای نبوده و حتی در تابستان هم نیاز نوری آن به طور کامل برآورده نمیشود (به اشباع نمیرود).

کل نیاز نوری گیاه معادل 1000mmol/m2/s-1 در ۱۳ ساعت میباشد که معادل 46.8mol/m2/s-1 است. بر طبق جداول آمار هواشناسی ایستگاه کرج متوسط ۲۵ ساله تابش خورشید در ماههای کم تابش یعنی دسامبر، ژانویه و فوريه 265.6 cal/cm2/d-1 میباشد که معادل/d-1 11.13 Mj است و لذا بر طبق محاسبات پیشگفته داریم:

- مقدار مؤثر نور رشد در هر روز در بیرون گلخانه (ppfd): 23.93 mol m-2 d-1

- نور رشد در هر روز در داخل گلخانه (ppfd): 0.7x23.93 =16.8 mol/m-2 d-1

- نور کمکی مورد نیاز 46.8-16.8=30 mol m-2 d-1

با توجه به آنکه طول روز برای ذرت ۱۳ ساعت در نظر گرفته شده است در صورتی که لامپ ها در تمام این مدت روشن باشند داریم:

شدت نور کمکی مورد نیاز:

(30mol/m-2 d-1)/13h =641mol/m-2 d-1

از این محاسبات نتیجه میگیریم که حدوداً 35% نور مورد نیاز توسط خورشید تأمین و کمبود آن بایستی با لامپ جبران گردد.

سطح هر یونیت گلخانه تحقیقاتی ۵۸ متر مربع است که با توجه به راهروهای میانی و فضای ابتدا و انتهایی مورد نیاز، سطح خالص بستر کشت حدود ۳۰ متر مربع است لذا شار نوری مورد نیاز برابر است با:

 x30=19230 mmol/s-1 641 mmol/m2/s-1

این باید با ضریب راندمان رفلکتور و پخش نور هم اصلاح گردد (حدود 30% اضافه)

22435 x 1.30 = 25000 mmol/s-1

اگر بر طبق توصیه های پیشگفته از لامپ (MASTER SON-T PIA Green Power(600w استفاده گردد با توجه به 1070 mmol/s-1 نور هر لامپ به ٢٤ عدد پرژکتور نیاز داریم.

در صورت استفاده از لامپ های متال هالوژن مدل (400w) MASTER HPI-T با توجه به 532 mmol/s-1 نور هر لامپ به ٤٧ عدد پرژکتور نیاز داریم. واضح است که به دلیل سایه اندازی زیاد پرژکتورها این لامپ انتخاب مناسبی نبوده و به دلیل وجود نور قابل ملاحظه خورشید قسمت آبی مورد نیاز برای اجتناب از رشد علفی به صورت طبیعی تأمین گردیده و نیازی به استفاده از لامپ های متال هالوژن هم نیست.

در صورتی که بخواهیم به صورت ترکیبی از لامپ های بخار سدیم به همراه لامپ های "متال هالاید نور طبیعی روز مدل HQI-150 NDL " که نیاز به رفلکتور نداشته و لذا سایه اندازی کمتری هم دارند استفاده کنیم با فرض استفاده از هشت لامپ (600w) MASTER SON-T PIA Green Power به 83 عدد لامپ متال هالاید کوچک نیاز میباشد.

HQI-150 NDl