ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﺎ اﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎري از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شتهﻫﺎ، ﮐﻨﻪ ﻫﺎ، ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ آﻓﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ، ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت وارد ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري در آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﺎ اﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎري از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺸﺮات و آﻓﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش اول: اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. ½ ﻓﻨﺠﺎن ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ را ﺑﺎ ½ ﻓﻨﺠﺎن ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻢ از ﭘﯿﺎز و ﻫﻢ از ﺳﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮد ﺷﻮﻧﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 2. ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه را در ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ رب ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. دو ﻓﻨﺠﺎن آب ﮔﺮم (500 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ) ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 4. ﺗﺮﮐﯿﺐ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ اي ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﺮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 5. ﻣﺨﻠﻮط را از ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ و آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ آب آﻓﺖ ﮐﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 6. آﻓﺖ ﮐﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ درون ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ را ﺑﻪ درون آب ﭘﺎش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، آﺑﭙﺎش را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 7. از این آﻓﺖ ﮐﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ﻫﺮ 4 ﯾﺎ 5 روز ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﺲ از 3 ﯾﺎ 4 ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده آﻓﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

روش دوم: اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. از ﯾﮏ ﺻﺎﺑﻮن ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. از ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﻄﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل )ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي( و دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 2. ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. از روﻏﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﯾﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. 12ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ (5/2 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﯽ ﺧﻮري) از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط کنید.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 4. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ درون ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 5. آﻓﺖ ﮐﺶ را روي ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﯿﺎه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮔﯿﺎه وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ را روي آن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده اﯾﺪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داد از ﺻﺎﺑﻮن های ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 6. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ زﯾﺮ ﺑﺮگ ﻫﺎ اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺸﺮه ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ ﺗﺨﻢ ﺣﺸﺮات و ﺣﺸﺮات ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

روش سوم: استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

 1. یک ﺻﺎﺑﻮن ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻼﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎي ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻀﺮ روي ﮔﯿﺎه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 2. 10 ﺗﺎ 15 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺻﺎﺑﻮن را ﺑﻪ 4 ﻟﯿﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

  استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

 3. ترکیب را درون ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﺻﺎﺑﻮن در ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺟﺎي ﻧﮕﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط را درون آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

  استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

 4. آﻓﺖ ﮐﺶ را روي ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز آن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،  اﮔﺮ ﭘﮋﻣﺮده ﻧﺸﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﺪاد ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.

  استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

 5. آﻓﺖ ﮐﺶ را روي ﮐﻞ ﮔﯿﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺎد ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ ﺣﺸﺮات را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.

  استفاده از صابون ظرف شویی مایع برای درست کردن آفت کش

 6. ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر آﻓﺖ ﮐﺶ را روي ﮔﯿﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ رﻗﯿﻖ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻟﻮدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روش چهارم:  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺑﺎ 4 ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﮐﺮم ﻫﺎ و ﻫﺰارﭘﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻔﻞ، ﮔﻮﺟﻪ، ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 2. ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﺮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. رﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب، آﻓﺖ ﮐﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﭼﺎي ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ آن را ﺑﺎ آب رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ آن را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ در آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 4. ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﺻﺎﺑﻮن ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼ آن را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 5. ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﯾﻪ ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ داﺧﻞ آب ﭘﺎش را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 6. آﻓﺖ ﮐﺶ را روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده ﮔﯿﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

روش پنجم: اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎزه در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از 5/1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﯽ ﺧﻮري ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از 15 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﮐﺒﺎت در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻓﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ، ﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 2. ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و 2 ﻓﻨﺠﺎن آب ﺟﻮش ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 24 ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎي ﮔﺮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. ﻣﺤﻠﻮل را از ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و آب را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 4. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﻪ آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﻌﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 5. ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺑﻪ درون ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده ﮔﯿﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

روش ﺷﺶ: اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ داوودي ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. ½ ﻓﻨﺠﺎن (113 ﮔﺮم) ﮔﻞ داوودي ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ (4 ﻓﻨﺠﺎن) آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﻞ ﻫﺎي داوودي داراي ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم pyrethrum   ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ داوودي ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 2. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻞ و آب ﺑﻪ ﻣﺪت 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺪ. ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻋﺚ رﻫﺎ ﺳﺎزي  pyrethrum  درون آب ﻣﯽ ﺷﻮد.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ داوودي ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﯿﺪن، ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻞ و آب را از ﯾﮏ ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﺪ و ﮔﻞ ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و آب را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ داوودي ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 4. آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ درون ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و آن را روي ﮔﯿﺎه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ. روي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. آﻓﺖ ﮐﺶ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺮگ ﻫﺎ اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﻧﮕﻪ داري ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ داوودي ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

روش ﻫﻔﺖ: اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 1. 15 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ را ﺑﺎ ½ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﯽ ﺧﻮري ﺻﺎﺑﻮن ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ ﮐﻪ از ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد است.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 2. ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻦ و ﺻﺎﺑﻮن را ﺑﻪ 2 ﻟﯿﺘﺮ آب ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﮐﺎﻣﻼ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

 3. آﻓﺖ ﮐﺶ را ﺑﻪ ﯾﮏ آب ﭘﺎش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ روي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭼﺮﯾﺶ ﺑﺮاي درﺳﺖ ﮐﺮدن آﻓﺖ ﮐﺶ

ﻫﺸﺪار: ﺑﻌﻀﯽ از آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠﯽ روي ﮔﯿﺎه، روي ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮔﯿﺎه اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، از آﻓﺖ ﮐﺶ روي ﺗﻤﺎم ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.