در جهت افزایش سطح تولید و کیفیت بیدهای قرمز تولیدی درکشور تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین تولید کننده برتر بید قرمز کشور و پژوهشکده در خصوص تولید و صادرات آن منعقد گشت.

 در مورخه 8/10/95جلسه ای با حضور مسولین و کارشناسان پژوهشکده با آقای سلطان محمدی تولید کننده وصادر کننده برتر بید قرمز کشور برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس شفیعی سرپرست پژوهشکده ضمن تقدیر از ایشان در خصوص آغاز همکاری مشترک برای تکثیر کشت بافتی رقم جدید .بید قرمز با بازار پسندی بالا و تعامل دو سویه در بخش تولید وتحقیق بحث و گفتگونمودند.