بازدید از گلخانه های پاکدشت استان تهران و ایجادتفاهم نامه با معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان تهران و دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی د رخصوص تعامل مشترک جهت پیشبرد اهداف بخش تحقیقات و اجرا

در مورخه 95/10/27 گروهی از محققین پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی به همراه معاونت تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، معاونت پژوهشی موسسه باغبانی و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات استان تهران نماینده دفتر گل وگیاه و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت ، پس از بازدید ازگلخانه های تولیدی ومرکز کشت بافت و گیاهچه سازمان اتکا در جلسه پایانی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی پاکدشت حضور یافتند و در خصوص تعامل مشترک جهت پیشبرد اهداف بخش تحقیقات و اجرا رفع مشکلات و معضلات گلکاران استان و کشور تفاهم نامه مشترک امضا نمودند.