ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﯿﺎف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﻨﺎب، ﮔﻮﻧﯽ، ﻧﺦ ﻗﻨﺪ، ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت، ﺑﺮزﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ: Cannabis sativa

ﺷﺮح ﮔﯿﺎه:

ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ،از ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﯽ آن آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از 4500 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﺖ دارد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﯿﺎف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﻨﺎب، ﮔﻮﻧﯽ، ﻧﺦ ﻗﻨﺪ، ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎت، ﺑﺮزﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮد دارد. داﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد در ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و دارو ﺳﺎزي ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ 2 ﭘﺎﯾﻪ ، ﻋﻠﻔﯽ ، ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 1 ﺗﺎ 3 ﻣﺘﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و داراي وارﯾﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎﺋﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دارد وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎي آن وﺿﻊ ﻣﻨﻔﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻬﻨﮏ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 5 ﺗﺎ 7 ﻟﻮب ﻋﻤﯿﻖ دﻧﺪاﻧﻪ دار و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻣﺒﺮگ دراز اﺳﺖ. ﮔﻠﻬﺎي آن در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده ، واﻗﻊ ﺑﺮ روي دو ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪ. از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﻪ وﺿﻊ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ از ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﻠﻬﺎ ﻧﯿﺰ داراي 5 ﭘﺮﭼﻢ در درون ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻞ اﻧﺪ. ﮔﻠﻬﺎي ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺎن وﺿﻊ ﮔﻠﻬﺎي ﻧﺮ را دارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺪون دارا ﺑﻮدن دﻣﮕﻞ ﻣﺸﺨﺺ ، در ﺑﻐﻞ ﺑﺮاﮐﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﺪﻗﻪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﯾﺎ ﺗﯿﺮه و داراي ﯾﮏ داﻧﻪ ﺑﺪون آﻟﺒﻮﻣﻦ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺎز اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

آب و ﻫﻮا:

ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و در دوره رﺷﺪ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺨﺒﻨﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺨﺒﻨﺪان ﮔﯿﺎ ﺟﻮان ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻣﻘﺪار ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ روز ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎك:

زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼًﻏﻨﯽ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و داراي ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺗﻬﻮﯾﻪ در آن ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭼﻮن رﯾﺸﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﻃﺮاف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺿﻤﻨﺎً زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ذرات ﺧﺎك ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و PH آن ﺣﺪود 7 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ PH ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﯿﻦ 6/5 ﺗﺎ 7/4 اﺳﺖ. ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺷﻮر و ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺳﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺎﮐﻬﺎي رﺳﯽ ﻟﻤﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻟﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺎﮐﻬﺎي ﻟﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺎﮐﻬﺎي رﺳﯽ ﺷﻨﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻮد:

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح زﻣﯿﻦ از ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر 20 ﺗﺎ 40 ﺗﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺨﻢ ﭘﺎﺋﯿﺰه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺗﻨﺎوب ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺑﻘﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ ازت 60 ﺗﺎ 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻓﺴﻔﺮ 40 ﺗﺎ 60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ، ﭘﺘﺎس 75 ﺗﺎ 120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر آﻫﮏ 30 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر. ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮐﻮد ازﺗﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺬب و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻮد در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ازت ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداري ﮔﺮدد زﯾﺮا زﯾﺎدي ازت ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﯿﺎف را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آورد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﻨﺎوب ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻏﻼت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﻘﺪار ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ازت 150 ﺗﺎ 200 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻓﺴﻔﺮ 100 ﺗﺎ 120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺘﺎس 100 ﺗﺎ 150 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر.

ﺗﻨﺎوب:

ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اول ﺗﻨﺎوب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ وﮔﯿﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎوب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ. آﻣﺎده ﺳﺎزي زﻣﯿﻦ : ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ را در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 25 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺷﺨﻢ زد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺨﻢ ﮐﻮد داﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻠﻮخ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺨﻢ ﭘﺎﺋﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ در اﺛﺮ رﯾﺰش ﺑﺎران و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺧﺮد و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺬر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﮔﺮدد. در ﺑﻬﺎر زﻣﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺴﮏ ﮐﺎﻓﯽ زد ﺗﺎ ﮐﻠﻮخ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﺮد و ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ رﯾﺸﻪ و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮس از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﻄﺢ ﺧﺎك زﯾﺎد ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻏﻠﺘﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آن ﺧﺎك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﺮاي ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر آﻣﺎده ﺷﻮد.

ﮐﺎﺷﺖ:

ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺎره ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪود اواﯾﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي و دﻣﺎ ﺑﺬر ﭘﺎﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻧﺒﺎت ، ﮔﻞ دﻫﯽ آن ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وارﯾﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي از اواﯾﻞ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار ﺑﺬر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وارﯾﺘﻪ و ﻧﻤﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎه دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود 50 ﺗﺎ 70 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺬر ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﮐﺸﺖ ﮔﺮدد ﺣﺪود 80 ﺗﺎ 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻧﺸﺪه و اﻟﯿﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدد.

ﻋﻤﻖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺬر ﺣﺪود 2 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ دارد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺬراﻓﺸﺎن روي ﺧﻄﻮط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 15 ﺗﺎ 17 و ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﻄﻮط 60 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و در ﻣﻮرد اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن در روي ﺧﻄﻮط 20 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﻄﻮط از ﻫﻢ 80 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد 160 ﺗﺎ 180 ﮔﯿﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

داﺷﺖ:

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود 6 ﺗﺎ 10 روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻟﯿﮑﻦ در اﺑﺘﺪاي دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﯿﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺷﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر زراﻋﺖ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 4500 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻧﯿﺎز دارد و ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت 6 ﺗﺎ 8 ﺑﺎر آﺑﯿﺎري ﮔﺮدد وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺎﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮاﻧﻪ و ﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻟﻄﻤﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آﺑﯿﺎري ﮐﺮد.

ﺑﺮداﺷﺖ:

زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آب و ﻫﻮا و وارﯾﺘﻪ دارد ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ، ﮔﻞ و در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﯿﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮد در زارﻋﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده داﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ در ﻣﺰارع ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ داس ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪود 3 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ و ﺟﻬﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن روي زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ، ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺰارع ﺑﺰرگ و در زارﻋﺘﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ 15 ﺗﺎ 20 ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ 3 ﺗﺎ 4 روز در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﮐﺮدن داﻧﻪ و اﻟﯿﺎف اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮐﻪ روي زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

دراﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و رﯾﺰش ﺑﺎران و ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آب و ﻫﻮا دارد و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﭘﻮﺳﯿﺪن ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ اﺛﺮ ﺷﺒﻨﻢ روي ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

هرﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺳﺎﻗﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﯿﺎف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ﮐﺎﺷته ﺷﻮد ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف و داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔته ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد:

ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺪود 2 ﺗﺎ 5 ﺗﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 7 ﺗﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 500 ﺗﺎ 1500 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻟﯿﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 300 ﺗﺎ 400 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1000 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم داﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪود 5 ﺗﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر:

اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﻨﺪر ﮔﺰ، ﺧﺮاﺳﺎن ، ﻣﻐﺮب اﯾﺮان، ﺗﺮﻣﯿﺲ در اراك، ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ روﯾﺪ.

ﺧﻮاص -  ﮐﺎرﺑﺮد:

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎوردور ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪوﭼﯿﻦ اﺳﺖ. { اﺳﺘﻮارت } ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﯾ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﮐﺎرﺑﺮد دارد .از ﺗﺨﻢ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻧﯿﮏ ، ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﻣﺴﻬﻞ و ﻣﻠﯿﻦ ، ﻧﺮم ﮐﻨﺪه ، ﻣﺪر ﻣﺴﮑﻦ و ﺿﺪ ﺟﺎﻧﻮر و اﻧﮕﻞ ﻣﻌﺪه و ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف زاﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ان ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯿﺎز ﻣﺴﮑﻨﻬﯿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﮐﺎم ﻗﯽ و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ روي ﺗﺎوﻟﻬﺎ و زﺧﻤﻬﺎو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﺧﻢ ﺳﺮو ﮐﭽﻠﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ارزش زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﺰاز دارد.ﮔﺎﯾﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ واﻗﻌﯽ و ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي درد ﺷﮑﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﮕﺮن و ﻧﻮراﻟﮋي و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و درد اﻋﺼﺎب ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ( ﮐﺮﺳﺖ و ﭘﺘﻠﻮ ) در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﻻﯾﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ان را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و دود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ از ﺗﺨﻢ ان ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺘﯿﺐ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻤﺎي ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮگ ان از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮﮐﺐ اﻟﻘﻮي اﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻟﻄﯿﻔﻮ ﺑﺮودت ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻢ ان ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ. ﭘﻮﺳﺖ ان ﺳﺮدو ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮﺧﻮاص ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮐﺐ اﻟﻘﻮي ﺑﻮدن ﺑﺮگ ان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮح ، ﺳﺮور ، ﻧﺸﺎط ، ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻧﮓ رﺧﺴﺎر و ﺳﮑﺮ ﻣﯽ اورد ، ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. و ﭘﺲ از ان ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽ اورد ، ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮم ان ﮐﻪ ﻧﺸﺎط اﺳﺖ زاﯾﻞ ﺷﺪ اﺛﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮد ان ﮐﻪ ﺗﺨﺪﯾﺮ و ﺳﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺷﺘﻬﺎي ﻏﺬت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮدو ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻢ ، ﺗﮑﺪر ، ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﯾﺪ ﭼﺸﺸﻢ ﺟﻨﻮن ، ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ، ﺗﺮس ﺑﺴﯿﺎر و اﺳﺘﺴﻘﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ان ﺑﺮاﯾﺎز ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﭙﺶ ﺳﺮ و رﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و روﻏﻦ ان در ﮔﻮش ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﮔﻮش ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ. ﺧﻮردن ﺑﺮگ ان رﻃﻮﺑﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪه را ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻢ ر ا ﻣﯿﺒﻨﺪد و ﻗﺒﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ادرار را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﺎ دو ﺑﺮگ ان ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ورم های ﮔﺮم وﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار ﺧﻮراك ان ﺗﺎ 4 ﮔﺮم واﺳﺮاف درﺧﻮردﻧﺎن ﻣﻀﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ.
ﺗﺨﻢ ان اﺷﻔﺘﮕﯽ ﺣﺎل و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﯽ دل را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ ﻣﻀﺎر ان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ درد ﻣﯽ اورد ، دﯾﺪ ﭼﺸﻢ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻀﺮ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاز از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮخ ﮐﺮده ان را ﺧﻮرد . روﻏﻦ ﺷﺎﻫﺪان ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ وﺑﺮاي درد ﮔﻮش ، اﻋﺼﺎب ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ورﻣﻬﺎي ﺳﻔﺖ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه درﮔﻮش رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ روي اﻋﻀﺎ و ورم ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.