اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﻃﺮاف وراﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻻرو اﯾـﻦ ﻣﮕﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ، ﺳﺒﺐ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد.

در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ، ﺟﻮاﻧـﻪ ﻫﺎي دﯾﮕـﺮي  از اﻃﺮاف ﺑﻮﺗﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد، وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷـﻮد . ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ و ﺑﻬﺎر ﺳﺮد اﺳﺖ، ﺷﺪت دارد. اﯾﻦ آﻓﺖ ﺑﻪ اﻧـﻮاع ذرت ﻧ ﯿـﺰ  ﺧﺴـﺎرت وارد  ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ:

ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل 1/5-2 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺳﯿﺎﻫﺮﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﮐﺮهاي ﺷﮑﻞ ﻫﻢﻋﺮض ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﭼﺸﻢﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺐ و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه 1/4 ﻋﺮض ﺳﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎ داراي 5 ﺗﺎ 6 ﺗﺎر ﻣﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. روي ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺑﺮاق دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﺳﻄﺢ آن ﻣﺸﺒﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺒﻪﻫﺎي ﮐﻨﺎري آن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 8 ﯾﺎ 9 ﻋﺪد ﻣﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در وﺳﻂ ﻣﺜﻠﺚ، ﺳﻪ ﻋﺪد ﭼﺸـﻢ ﺳـﯿﺎه وﺟـﻮد دارد  .ﺷـﺎﺧﮏ ﻫـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ﺳـﯿﺎﻫﺮﻧﮓ و ﺧﺮﻃـﻮم  ﯿﺎﻫﺮﻧﮓ و ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺑﺮاق و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻻي ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ 5 ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﭘﺮزدار و ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎلﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑـ ﯿﺶ دودي رﻧـﮓ و ﭘـﺮزدار اﺳـﺖ.    ﻻرو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل 4-5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﯿﺮي اﺳﺖ و ﺳﺮ آن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﮏ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷـﮑﻞ  اﺳﺖ.

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ:

اﯾﻦ ﺣﺸﺮه زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻروﺳﻦ آﺧﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد. در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷـﻔ ﯿﺮه ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﺣـﺪود    ﯾـﮏ  ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﮕﺲﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﭘﺮواز ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ، در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم روز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻔﺖ-ﮔﯿﺮي ﻫﺮ ﻣﮕﺲ ﻣﺎده، 20-40 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻏﻼف ﺑﺮگ و ﺑﻨﺪرت در ﭘﻬﻨﮏ ﺑﺮگ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﻃﻮﻗﻪ ﮔﻨﺪم ﯾـ ﺎ ﮔﺮاﻣﯿﻨـﻪ ﻫـ ﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﻪ  ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻻروﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮﺗﻪ ﻣﯽروﻧﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻻرو  ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي زرد و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺮگﻫﺎي اﻃﺮف ﺑﻮﺗﻪ ﺳﺒﺰ وﺷﺎداب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻃﯽ دوران ﻻروي ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ 2 ﺗﺎ 3 ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ، در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در اﻃﺮاف ﺑﻮﺗﻪﻫـ ﺎي ﮔﻨـﺪم ﮐﺮﭘـﻪ    ﯾـ ﺎ ﺑﻬـﺎره ﺑـﻪ   ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺑﻬﺎر ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ رﻓﺘﻦ ﻏﻼت و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﮐﺎريﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﺰارع و ﭼﻤﻦﻫﺎي آﻟﻮده، ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل دو در ﻫﺰار ﻟﯿﻨـﺪﯾﻦ  25 درﺻﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن 60 درﺻﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽدﻫﺪ.