پروژه استان مازندران( آمل)

پروژه یک هکتاری گلخانه شیشه ای طرح ونلو