اسدآباد همدان

اجرای واحد گلخانه ای در همدان، اسدآباد