شهرک گلخانه‌ای مریوان

آقای فردوسی و نامدار
ایران
کردستان
مریوان
 
 
 
 
 
1389