اجرای طرح گلخانه ای محلات

اجرای واحد گلخانه ای استان مرکزی، شهر محلات