اجرای طرح گلخانه ای روستای آق حصار

اجرای واحد گلخانه ای در شهر همدان، روستای آق حصار

سال اجرا و ساخت: 1389