اجرای طرح گلخانه ای روستای آق حصار

سرکار خانم توران نوشادی
ایران
همدان
آقا حصار
کیلومتر ۱۲ محور همدان تهران - روستای آق حصار
 
 
 
 
1389

گالری