ساخت گلخانه پلاستیکی سلیمانیه عراق-حاجی سواره

حاج سواره حمه امین
عراق
سلیمانیه
سلیمانیه
سلیمانیه بعد از سیتره پیره مگرون رو به روی کارخانه قیر فریبا
 
 
 
 
1394