شهرک گلخانه ای ارس

اجرای واحد گلخانه های تیپ اسپانیایی در شهرک گلخانه ای ارس شهرستان جلفا

قطعه ۹۱ واقع به مساحت ۳۵۵۰ متر مربع متعلق به شرکت میوه دادلی ارس 

قطعه ۷۷ به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع متعلق به شرکت باغ فروس ارس

قطعه۰۰۰به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع متعلق به شرکت گل کاران حسنلوی ارس

قطعات ۷۸ و ۸۵ به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع متعلق به شرکت سبز طیف ارس