خدمات مشاوره و مهندسی ساخت پروژه

مشاوره

اولین موضوع مهم در احداث واحدهای گلخانه ای وجود تمایل و اخذ تصمیم نهایی پس از بررسی می باشد که متقاضیان باید حس نیاز به تولید محصولا گلخانه ای را در خود داشته باشند و پس از مرحله اولیه تصمیم گیری که وجود انگیزه می باشد به سمت شرکت های گلخانه ساز سوق پیدا می کنند. بسیاری از سرمایه گذاری های نادرست در همین مرجله از تصمیم گیری و دریافت اطلاعات نادرست اتفاق می افتد. تیم فنی سپید سازه با بهره گیری از متخصصین موضوعی در زمینه طراحی، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، کشت و بازرگانی در زمینه امکان سنجی و طراحی در کنار متقاضیان عزیز میباشد.

در این مرحله خدمات ذیل به متقاضیان عزیز ارائه می گردد که شامل فازهای صفر و یک پروژه های گلخانه ای می باشد:

بررسی اقلیم منطقه

محصول مناسب جهت تولید و ارائه الگوی کشت

طراحی و محاسبات سازه مناسب با اقلیم منطقه و الگوی کشت انتخاب شده

براورد تجهیزات مورد نیاز

برآورد نهایی جهت ارائه توجیه پذیری

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه