معرفی تجهیزات گلخانه ای

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم.

ادامه

مقاومت ارقام خيار گلخانه اي به مگس مينوز برگ سبزي (Dip.: Agromyzidae) Liriomyza sativae در گلخانه

مگس مينوز برگ سبزي، Liriomyza sativae Blanchard، يكي از آفات مهم خيار گلخانه اي در ايران اسـت. در اين مطالعه مقاومت هفت رقم رايج خيارگلخانه اي استورم، افضل، جانت، خسيب، راديانـت، كاسـپين و نـسيم نسبت به مگس مينوز برگ سبزي با استفاده از شاخصهاي زيستي در گلخانه با دماي 27 ± 2درجه سانتيگراد و رطوبت...

ادامه

تجهیزات گلخانه ای - معرفی دماسنج

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی دماسنج خواهیم پرداخت.

ادامه

معرفی تجهیزات گلخانه ای - دمانگار

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی دمانگار خواهیم پرداخت.

ادامه