کنترل شرایط محیطی، آبیاری و زهکشی گلخانه

کنترل شرایط محیطی

گلخانه فعالیتهای شیمیایی صورت گرفته در فرآیند فتوسنتز گیاهان، مستقیماً متأثر از شرایط محیطی میباشد. فتوسنتز به عواملی مانند دما، شدت نور، وجود آب و مواد غذایی وابسته است.

تنفس گیاه نسبت به دمای محیطی متفاوت میباشد محدوده دمایی توصیه شده برای بیشترگیاهان گلخانه ای که منجر به بالاترین بازده فتوسنتزی میشود، چیزی بین 50 تا 85 درجه فارنهایت میباشد. بنابراین بدون توجه به اینکه گلخانه برای چه کاری مورد استفاده قرار میگیرد، باید محیط آن کنترل شده باشد؛ این کار برای سلامت گیاهان گلخانه ضروری میباشد.

آبیاری گلخانه ها

تأمین رطوبت یکی از پارامترهای مهم برای رشد و نمو گیاهان است. بعد از شناخت نیاز رطوبتی گیاهان، آنها درگلخانه های
خاص خود جایگزین میشوند، یعنی همه گیاهان در یک نوع گلخانه نگهداری نمی شوند. در سطوح تخصصی و بزرگ، هر گلخانه
برای یک محصول و یا تعدادی محصول مشابه با نیازهای یکسان در نظر گرفته میشود.

انواع روشهای آبیاری به طور خلاصه به شرح زیر است.

آبیاری سطحی(ثقلی):

سیستم های آبیاری سطحی راندمان پایینی داشته و اتلاف آب در آن بالا است. در عین حال باعث شستشوی املاح، افزایش
رشد علف های هرز و بروز انواع بیماری های قارچی و انگلی و پوسیدگی میشود. این سیستمها به صورت آبیاری کرتی و نواری
اجرا میگردد.

آبیاری تحت فشار:

1- آبیاری بارانی: هدف از آبیاری بارانی توزیع یکنواخت آب برای تمام گیاهان و کاهش دمای محیط و افزایش رطوبت است. راندمان مصرف آب ۵۰ درصد است. هزینه ابتدایی زیاد از معایب این سیستم است.

2- آبیاری قطره ای: در این روش آب، کودهای شیمیایی و سایر مواد مورد نیاز گیاه به صورت محلول توسط قطره چکان های نصب شده روی لوله های جانبی، در اختیار گیاه قرار میگیرد. راندمان مصرف آب 90 درصد است و چون قطره چکان ها در کنار
بوته یا ساقه گیاه قرار میگیرند، امکان رشد و توسعه علف های هرز از بین میرود.

زهکشی گلخانه

یکی از موارد مهم در احداث یک گلخانه توجه به زهکشی گلخانه است. در مناطقی با زمین های دارای بافت سخت و با لایه تحت
الارض غیرقابل نفوذ، با قرار دادن لوله های سفالی منافذدار زیربسترها و یا به طرق ابتکاری دیگر تمهیدات لازم را در جهت
بهبود زهکشی می اندیشند.