اجرای سیستم های فوگر (مه پاش)

سرمايش فوق العاده و تولید رطوبت سرد تا سقف %80 برودت و هوادهی و ایجاد ابر سرد سیال و مصرف پایین آب با استفاده از سیستم برودتی فن و پد و سیستم فوگر است و نیز به شما این امکان را می دهد که در کوتاه ترین زمان تا 18 درجه سانتی گراد دما را کاهش دهید و رطوبت کافی مورد نیاز کشت خود را تامین نمایید. قابل ذکر است که می بایست ابتدا سیستم برودتی، بررسی و محاسبه بعد از انتخاب نهایی نوع و میزان آن سازه گلخانه مطابق با نیاز اجرا گردد. پد (سلولزي و پي وي سي) ميست نازل مخصوص فوگر شلنگ های فشار قوی سیستم کنترلر

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت:

سرمايش فوق العاده و تولید رطوبت سرد تا سقف %80 برودت و هوادهی و ایجاد ابر سرد سیال و مصرف پایین آب با استفاده از سیستم برودتی فن و پد و سیستم فوگر است و نیز به شما این امکان را می دهد که در کوتاه ترین زمان تا 18 درجه سانتی گراد دما را کاهش دهید و رطوبت کافی مورد نیاز کشت خود را تامین نمایید.

قابل ذکر است که می بایست ابتدا سیستم برودتی، بررسی و محاسبه بعد از انتخاب نهایی نوع و میزان آن سازه گلخانه مطابق با نیاز اجرا گردد.

  • پد (سلولزي و پي وي سي)
  • ميست
  • نازل مخصوص فوگر
  • شلنگ های فشار قوی
  • سیستم کنترلر

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه