اجرای سیستم سایه انداز (شیدینگ)

فيلترنمودن بخشی ازاشعه تابشي خورشيدبوسیله توری سایه انداز(SHADE) درکاهش دماي هواي دروني گلخانه بسيارموثراست این کاهش دما 5تا 8 درجه سانتیگراداست. نایلون گلخانه به وسيله انواع پوششها مانع از تابش مستقيم اشعه آفتاب به گلخانه مي گردد.اگر توري سایه انداز (SHADE)روي سطح خارجي گلخانه قرار گيرداثرسايه در کاهش دماي گلخانه بيشتر از قرار دادن توری سایه انداز (SHADE)در داخل گلخانه است. توري سایه انداز(SHADE) سبک بوده و به سهولت نصب مي شوند. در رنگ هاي سياه، سبزتیره وسفید موجود مي باشند که نوع سبزتیره مناسب تراست، توري سایه انداز(SHADE) 30% تا 80% سايه ايجاد مي کنند.

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت: فيلترنمودن بخشی ازاشعه تابشي خورشيدبوسیله توری سایه انداز(SHADE) درکاهش دماي هواي دروني گلخانه بسيارموثراست این کاهش دما 5تا 8 درجه سانتیگراداست. نایلون گلخانه به وسيله انواع پوششها مانع از تابش مستقيم اشعه آفتاب به گلخانه مي گردد.اگر توري سایه انداز (SHADE)روي سطح خارجي گلخانه قرار گيرداثرسايه در کاهش دماي گلخانه بيشتر از قرار دادن توری سایه انداز (SHADE)در داخل گلخانه است. توري سایه انداز(SHADE) سبک بوده و به سهولت نصب مي شوند. در رنگ هاي سياه، سبزتیره وسفید موجود مي باشند که نوع سبزتیره مناسب تراست، توري سایه انداز(SHADE) 30% تا 80% سايه ايجاد مي کنند.

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه