فهرست خدمات طراحی و راه اندازی سیستم های گرمایشی

یکی از بهترین روش های کاهش دمای گلخانه استفاده از پرده سایبان حرارتی آلومینیومی است که می تواند در روزهای بسیار گرم تابستان موجب کاهش دما در داخل گلخانه شود. انعکاس اشعات گرمازای خورشید موجب نرسیدن این اشعات به گلخانه و در نتیجه کاهش دما می شود. نوارهای آلومینیمی پرده باید مسطح باشند تا تمام اشعات خورشید را دریافت کرده وسپس منعکس کنند. این پرده ها باید بصورت مکانیزه و متحرک باشند تا بتوان از نور صبحگاهی و غروب خورشید استفاده کرد.

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت: یکی از بهترین روش های کاهش دمای گلخانه استفاده از پرده سایبان حرارتی آلومینیومی  است که می تواند در روزهای بسیار گرم تابستان موجب کاهش دما در داخل گلخانه شود. انعکاس اشعات گرمازای خورشید موجب نرسیدن این اشعات به گلخانه و در نتیجه کاهش دما  می شود.
نوارهای آلومینیمی پرده باید مسطح باشند تا  تمام اشعات خورشید را دریافت کرده وسپس منعکس کنند. این پرده ها باید بصورت مکانیزه و متحرک باشند تا بتوان از نور صبحگاهی و غروب خورشید استفاده کرد.

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه