اجرای بسترهای کاشت هیدروپونیک

اجرای بسترهای کاشت هیدروپونیک

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت:

اجرای بسترهای کاشت هیدروپونیک

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه