اجرای سیستم های حرارتی گلخانه

کوره هوای گرم حرارت مرکزی و یونیت هیتر و گرمایش خاک هیترهای تابشی

واحد قیمت: متر مربع

شرح خدمت:

کوره هوای گرم

حرارت مرکزی و یونیت هیتر و گرمایش خاک

هیترهای تابشی

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه