اجرای سیستم های آبیاری و تغذیه هیدروپونیک

اجرای سیستم های آبیاری و تغذیه هیدروپونیک

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت:

اجرای سیستم های آبیاری و تغذیه

اجرای سیستم های آبیاری و تغذیه هیدروپونیک

 

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه