مه پاشی در بعضی از موارد به دليل خيس کردن بيش از حد برگ های گياه ايجاد مشکل می نمايد. برای حل اين مشکل می توان از دستگاه های ابرساز استفاده کرد. اين دستگاه ها آب را به صورت بسيار ريز مانند ابر درمی آورند

مه پاشی در بعضی از موارد به دليل خيس کردن بيش از حد برگ های گياه ايجاد مشکل می نمايد. برای حل اين مشکل می توان از دستگاه های ابرساز استفاده کرد. اين دستگاه ها آب را به صورت بسيار ريز مانند ابر درمی آورند که برای مدت طولانی به صورت معلق در فضای گلخانه باقی می ماند.

سيستم ابرساز از يک مخزن آب تحت فشار (1/3  تا 3 بار) تشکيل شده که توسط لوله های نايلونی با قطر سوراخ کم، آب  را به افشانک های ابرساز می رساند. يک مخزن هوای فشرده نيز در سيستم تعبيه شده است که هوا را تحت فشار ( 5 تا 7 بار) به افشانک ها می رساند تا آب را تحت فشار به صورت ذرات بسيار ريز از افشانک خارج سازد. افشانک ها در فواصل 2 تا 3 متر از هم در سطح مورد نظر قرار گرفته اند.

اين سيستم به وسيله ی يک دستگاه رطوبت سنج و کليدهای اتوماتيک خاموش و روشن کنترل می شود. می توان با استفاده از اين وسايل سيستم را برای مقادير مختلف پخش ابر تنظيم نمود.

تجهیزات گلخانه ای - دستگاه ابر ساز

سرويس و نگهداری سيستم ابرساز

  • سطح داخلی شيشه های گلخانه را در صورت نياز با پرده های پلاستيکی مخصوص بپوشانيد تا از آلوده شدن آب در تماس با شيشه جلوگيری شود.
  • دستگاه کمپرسور را در فضای خشک و باز در خارج فضای ابرساز نصب کنيد.
  • فيلترهايی را که در مسير لوله های آب قرار دارند به دفعات تميز نماييد.
  • آبی را که در پياله رسوب گير مخزن هوا جمع می شود هر هفته تخليه کنيد.
  • افشانک های ابرساز را باز کنيد و پس از شست وشو و تميز کردن به جای خود ببنديد.
  • لوله ها، اتصالات و سوپاپ های اتوماتيک را کنترل کنيد تا پوسيدگی نداشته باشند.

نمونه سقف يک گلخانه که به وسيله ی کامپيوتری باز و بسته می شود.