در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی رطوبت سنج (نم سنج یا سايکرومتر) خواهیم پرداخت.

از اين وسيله برای اندازه گيری رطوبت، با مقدار بخار آب موجود در هوا استفاده می کنند. رطوبت سنج ها به اشکال مختلف وجود دارند. در شکل يک نمونه از آن نشان داده شده است. به اين وسيله "سايکرومتر" هم می گويند. اين دستگاه دارای دو دماسنج است که در کنار هم قرار دارند.

معرفی تجهیزات گلخانه ای - رطوبت سنج یا نم سنج یا سایکرومتر

گاهی سايکرومتر را دماسنج تر و خشک نيز می نامند زيرا در انتهای دماسنج تر ظرفی پر از آب مقطر وجود دارد که به وسيله ی يک پارچه نازک پنبه ای مخصوص به مخزن آن متصل است. دماسنج ها را بايد در هوای آزاد و دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار داد.

اختلاف درجه دو دماسنج تابع معکوسی از رطوبت نسبی هواست. اگر هوا اشباع از رطوبت باشد بخار آب اطراف دماسنج تر نمی تواند تبخير شود و هر دو دماسنج دمای واحدی را نشان می دهند و اختلاف دمای آن ها صفر و رطوبت نسبی هوا 100 درصد است. برعکس هرچه هوا خشک باشد رطوبت نسبی پايين تری دارد در اين حالت آب زيادی از فتيله دماسنج تر بخار شده و اختلاف دمای دو دماسنج زيادتر خواهد بود. پس زمانی که رطوبت نسبی هوا بالاست تبخير به آهستگی و هنگامی که رطوبت نسبی هوا پايين است تبخير به سرعت صورت می گيرد (چون تبخير فرايندی گرماگير است) بعد از خواندن دمای حداقل و حداکثر و محاسبه ی اختلاف بين آن ها با استفاده از جدول مخصوص سايکرومتر می توان به درصد رطوبت هوای محيط پی برد.

نوع ديگری از رطوبت سنج وجود دارد که به رطوبت سنج عقربه ای معروف است. عقربه هر عددی را که روی صفحه نشان می دهد برابر رطوبت نسبی محيط می باشد.