ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز CO2 در ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻴﺎه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ CO2 ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در غیر اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎه از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز CO2 در ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﺪاول آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.

الف- مشعل آویزان

اﻳﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ آوﻳﺰان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﮔﺎز ﭘﺮوﭘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮزاﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ضمنا CO2 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﺗﺎ حدود 600 متر مربع را از CO2 غنی می سازد.

ب- گرم کن دی اکسید کربن ساز توام

ﻫﻤﺎن ﮐﻮره ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮای ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ CO2 ﺗﻮﻟﻴﺪی آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﻨﺪه ﻫﺎﻳﯽ در ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ اﻳﻦ ﮐﻮره ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮم ﮐﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 2000 متر مربع از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﻏﻨﯽ ﮐﻨد.

ج- دی اکسید کربن ساز نفتی

از ﻧﻮع ﮐﻮره ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎﺻﯽ ً ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ در آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﻮره ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺧﺖ را دوﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﮐﺴﻴﺪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪی به CO2 تبدیل شود.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ

ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ﮔﺎزﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺳﻴﺴﺘﻢ CO2 ﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد:

الف- تایمر خورشیدی

ﺑﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب روﺷﻦ و ﺑﺎ ﻏﺮوب آن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻃﻮل زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن CO2 ساز را تنظیم کند.

ب - میکرو سوئیچ ها

ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ج- سلول های فتوالکتریک

اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﺷﺪت ﻧﻮر دﺳﺘﮕﺎه CO2 ﺳﺎز را وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﺪت ﻧﻮر آﻓﺘﺎب دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

سرویس و نگهداری CO2 سازها

  • ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
  • ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﻮا را ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﺗﺎ دوده آن ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
  • ﮐﻮره ﻫﺎی ﮔﺮم ﮐﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.
  • ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.