در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی رطوبت نگار خواهیم پرداخت.

وسیله ای است که تغییرات رطوبت نسبی هوا را روی صفحه خاصی ثبت می نماید. این دستگاه از یک تار مو تشکیل شده است که با تغییرات رطوبت کوتاه تر یا طویل تر می شود. اهرمی به این تار متصل است. این اهرم به یک مداد ثبات منتهی می شود. طرق دیگر دستگاه، استوانه ای وجود دارد که بعد از کوک کردن چرخشی کند، را شروع می کند. این استوانه به ازای هر شبانه روز یک دور کامل می زند. روی استوانه چرخان یک صفحه کاغذ شطرنجی نصب می گردد که قابل تعویض است.

مداد ثبات روی صفحه قرار می گیرد و با حرکت استوانه خط هایی را به صورت منهنی ترسیم می کند بعد از سپری شدن یک شبانه روز می توان به دستگاه مراجعه کرده و نوسانات رطوبتی محیط را از منحنی های ترسیم شده در شبانه روز گذشته به دست آورد.

معرفی تجهیزات گلخانه ای - رطوبت نگار