وسیله ای است که تغییرات دمای محیط را روی صفحه ای خاص ثبت می کند. این دستگاه، از یک صفحه حساس به دما تشکیل شده که به اهرمی متصل است انتهای این اهرم به یک مداد ثبات متصل است، در طرف دیگر دستگاه استوانه ای وجود دارد که بعد از کوک کردن به کندی شروع به چرخش می کند که این استوانه به ازای هر شبانه روز یک دور کامل می زند روی استوانه یک صفحه کاغذ شطرنجی نصب شده که قابل تعویض است.

مداد ثبات روی صفحه قرار می گیرد و با حرکت استوانه خط هایی را به صورت منحنی ترسیم می کند. بعد از سپری شدن یک شبانه روز می توان به دستگاه مراجعه کرده و نوسانات دمایی محیط را از منحنی های ترسیم شده در شبانه روز گذشته به دست آورد.

تجهیزات گلخانه ای-معرفی دمانگار