اين سيستم بيشتر در گلخانه های تکثير قلمه و نشاء مورد استفاده قرار می گيرد عمل مه پاشی به وسيله ی نازل هايی که در روی بستر کاشت يا سقف گلخانه تعبيه شده است در فواصل زمانی کوتاه و متناوب انجام می گيرد.

اين سيستم بيشتر در گلخانه های تکثير قلمه و نشاء مورد استفاده قرار می گيرد عمل مه پاشی به وسيله ی نازل هايی که در روی بستر کاشت يا سقف گلخانه تعبيه شده است در فواصل زمانی کوتاه و متناوب انجام می گيرد. بخش متناوب آب در روزهای گرم تابستان سبب کاهش درجه حرارت هوای داخل گلخانه و اطراف گياه می شود. در گلخانه هايی که مه پاشی انجام می گيرد بستر بذر بايد زهکش مطلوبی داشته باشد در بعضی موارد به وسيله ی اين سيستم مواد غذايی نيز در اختيار گياه قرار داده می شود. يک سيستم مه پاش از منبع آب، لوله ها، اتصالات، پمپ، فيلتر، افشانک و کليد اتوماتيک قطع و وصل جريان آب تشکيل شده است.

افشانک ها معمولاً در ارتفاع 5 فاصله ی دو افشانک از هم به عرض بستر بستگی دارد ولی معمولاً يک متر در نظر گرفته می شود. کليد اتوماتيک، جريان برق را برقرار می کند، جريان آب از مسير فيلتر لوله ها و اتصالات به افشانک می رسد افشانک ها آب را به ذرات 100 تا 120 ميکرونی تبديل نموده و در فضا پخش می نمايند. متناسب با ميزان تبخير از سطح برگ ها طول مدت خروج مه از افشانک ها تنظيم می شود.

معرفی تجهیزات گلخانه - سیستم مه پاش -

دستگاه های تنظيم دبی:

در سيستم مه پاش متناسب با ميزان تبخير از سطح برگ ها طول مدت خروج مه از افشانک ها توسط دستگاه های مختلف تنظيم می گردد.

معرفی تجهیزات گلخانه - سیستم مه پاش - دستگاه های تنظيم دبی

برگ الکترونيکی يا مصنوعی:

اين قطعه از دو الکترود تشکيل يافته است که فاصله ی آن ها نسبت به هم حدود 12 ميلی متر است و معمولاً به وسيله ی سوزنی به يک سينی يا بستر کاشت ارتباط داده شده است. برگ الکترونيکی حتماً بايد نسبت به سطح کشت تراز باشد، الکترودها به وسيله ی دو سيم به جعبه کنترل 24 ولتی متصل است.

مه پاشيده شده روی گياهان همزمان روی برگ الکترونيکی نيز ريخته می شود و با تجمع رطوبت روی آن جريان برق بين الکترودها از طريق آب برقرار می گردد سوپاپ اتوماتيک روی آب بسته شده و درنتيجه جريان آب به مه ساز قطع می شود. بعد از تبخير آب از روی برگ الکترونی جريان برق دوباره متصل و با بازشدن سوپاپ اتوماتيک دوباره افشانک شروع به کار می نمايد.

معرفی تجهیزات گلخانه - سیستم مه پاش - برگ الکترونيکی يا مصنوعی

نورسنج:

اين وسيله دارای يک چشم الکترونيکی است. انرژی خورشيد را جذب می کند. اين سيستم با تبخير آب از سطح برگ ها شروع به کار می کند چون ميزان تبخير رابطه ی مستقيمی با تابش انرژی آفتاب دارد بنابراين رابطه ی مستقيمی بين تابش آفتاب و کار دستگاه نيز وجود دارد چون عوامل ديگری هم غير از انرژی آفتاب رود تبخير مؤثر است برای دقت عمل بيشتر ممکن است تجهيزات ديگری نيز به اين سيستم اضافه شود.

تايمر م هساز:

اين وسيله با مدت زمان های از قبل تعيين شده سيستم را قطع و وصل می نمايد. زمان قطع و وصل تايمر را با توجه به نوع کاشت درجه حرارت محيط و تابش انرژی آفتاب تنظيم می کنند. تايمر مه ساز را در مناطقی که طول زمان تابش آفتاب زياد باشد به عنوان مکمل، همراه با يکی از دو سيستم ذکر شده استفاده می کنند.

سرويس و نگهداری دستگاه های مه ساز:

  • افشانک ها را به خصوص اگر آب مورد استفاده سنگين باشد به دفعات باز کرده و با محلول های شوينده تميز کنيد تا رسوبات آن ها گرفته شود.
  • در بعضی از افشانک ها برای جلوگيری از گرفتگی، فيلتر تعبيه شده است معمولاً اين فيلترها را بايد تعويض کرد.
  • سطح برگ مصنوعی برای بهتر کارکردن دستگاه بايد تراز و صاف باشد و مرتباً کنترل نماييد تا از تراز خارج نشود.
  • اگر روی برگ مصنوعی را رسوب گرفته باشد سيستم خوب کار نمی کند بهتر است با سمباده نرم آن را تميز نماييد. سطح برگ را با مالش دست تميز نکنيد چون ممکن است سبب چرب شدن سطح آن شود.
  • سوپاپ های اتوماتيک، لوله ها و اتصالات را کنترل کنيد تا پوسيدگی نداشته باشند.
  • فيلتر اصلی دستگاه را شست و شو دهيد تا جريان آب دچار وقفه نشود. درصورت لزوم فيلترها را تعويض نماييد.